Inrego
Stocklists
Klimatmål på Inrego.

FN:s globala mål

Inregos ambition är att på ett eller annat sätt bidra till alla FN:s globala mål, men vi fokuserar på de målen som är mest relevanta för oss. Där vi bäst kan bidra helt enkelt.

För Inrego innebär det framför allt mål: 4, 9, 12 och 13.

4. God utbildning

Mer än 774 miljoner människor i världen kan inte läsa och skriva. Rätt till utbildning är en grundläggande mänsklig rättighet som många inte har tillgång till. Därför är det viktigt att väsentligen öka det antal ungdomar och vuxna som har relevanta färdigheter, däribland tekniska färdigheter och yrkeskunnande, för sysselsättning, anständigt arbete och entreprenörskap.

Vårt bidrag: Det behövs resurser för att möta människors behov under hela livet samt att alla människor har lika möjligheter till ett livslångt lärande. Inrego gör det möjligt för fler i samhället att få tillgång till bra datorer och annan IT-utrustning. Vi bidrar också till att exempelvis skolor kan köpa fler IT-produkter.

9. Hållbar industri, innovationer och infrastrukturer

För att finna hållbara ekonomiska, sociala och miljömässiga lösningar krävs nya idéer, innovationer och teknologiska framsteg. Hållbara industrier och infrastrukturer skapar nya marknader och arbete som kan bidra till en mer jämlik och effektiv resursanvändning.

Vårt bidrag: Vår verksamhet arbetar aktivt med att hjälpa våra kunder och partners med framtidens hållbara IT-lösningar. Genom att förlänga livstiden på elektronik kan vi minska klimatpåverkan och resursanvändningen.

12. Hållbar konsumtion och produktion

En hållbar konsumtion och produktion går ut på att nyttja våra naturresurser på ett ansvarsfullt sätt. För att uppnå en hållbar utveckling krävs att vi minskar vårt ekologiska fotavtryck genom att ändra hur vi producerar samt konsumerar varor och resurser i syfte att minimera deras negativa konsekvenser för människors hälsa och miljön. Att till 2030 väsentligt minska mängden avfall genom åtgärder för att förebygga, minska, återanvända och återvinna avfall.

Vårt bidrag: Inregos verksamhet går ut på att se till att redan tillverkade IT-produkter används så länge som möjligt. Det minimerar utsläppen och användningen av resurser i produktionen, som kemikalier, fossila bränslen, råvaror och vatten.

13. Bekämpa klimatförändringarna

Klimatförändringarna och den ökade genomsnittliga globala uppvärmningen fortsätter att stiga i takt med utsläpp av växthusgaser. Effekterna av den globala uppvärmningen är redan synliga vilket innebär att vi måste agera genom ökad utbildning och medvetenhet, nya idéer samt nya lagar för att kunna göra de nödvändiga förändringarna som krävs för klimatet.

Vårt bidrag: Majoriteten av elektronikens klimatpåverkan kommer från produktionen. Genom att använda elektroniken längre kan vi alltså drastiskt minska klimatpåverkan. Under 2021 besparade vi tillsammans med våra kunder totalt 68 000 ton koldioxid (CO₂).

Våra miljömål

Vi har höga ambitioner! Vårt mål är nämligen att hjälpa våra kunder att nå sina mål och med det närma sig FN:s mål för hållbar utveckling. Som ett led av detta presenterade vi i juni 2021 en ny världsstandard för miljörapportering inom återanvändning.