Inrego
Stocklists
Inregos policies, en person som står och tittar ut över ett vackert landskap med berg och vatten.

Policies

Verksamhetspolicy 

Inregos vision är att ställa om världens IT-konsumtion till att bli hållbar. Det är så vi skapar en cirkulär verksamhet som är bra för våra kunder, vår omgivning och för oss själva. Vårt arbete baseras på fokusområdena Ekonomi, Miljö, Informationssäkerhet, Kvalitet, Arbetsmiljö samt Socialt ansvarstagande och ska leda till ständiga förbättringar inom dessa perspektiv.

Ekonomi 

 • Vi förlänger IT-produkters livslängd på marknaden.  

 • Genom att skapa goda affärer för säljare, köpare, samhället och oss själva bidrar vi till den cirkulära ekonomin och skapar en verksamhet som alla tjänar på. 

Miljö 

 • Vi ska få fler i samhället att återanvända i stället för att återvinna IT-utrustning. 

 • När vi driver vår verksamhet ska det påverka miljön och klimatet i minsta möjliga mån, framför allt när det gäller material, transporter, energi, föroreningar och avfall. 

Informationssäkerhet 

 • Vårt Informationssäkerhetsarbete innefattar all information som Inrego hanterar och tar hänsyn till informationens riktighet, tillgänglighet, sekretess och spårbarhet. 

 • Informationssäkerhetsarbetet skall bedrivas på ett sätt som gör att framtagande av informationssäkerhetsmål, riskhantering och annan aktivitet sker till stöd för implementation av och upprätthållande av åtgärder som skall syfta till ett uppfyllande av de krav vi har från kunder, leverantörer och andra intressenter såväl som från tillämplig lagstiftning och våra egna strategiska mål. 

 • Vi hanterar kunders utrustning och information och det kan därför finnas en indirekt hotbild vi behöver beakta. Därför är det också särskilt viktigt att vi bedriver vår verksamhet i enlighet med ställda säkerhetskrav och tillämplig lagstiftning för att se till att alltid vara en trygg och säker samarbetspartner. 

Kvalitet 

 • Våra kunder och omgivning ska vara nöjda med våra tjänster och produkter. 

 • Vi skapar kvalitet med hjälp av medarbetares kreativitet, idéer och engagemang. 

 • Vi arbetar standardiserat men har utrymme att vara lyhörda och flexibla när det behövs.  

 • Vi ska alltid skapa värde med vårt arbete. 

 • Vi skapar långsiktiga och skalbara lösningar 

Arbetsmiljö  

 • Inrego ska vara en värderingsstyrd arbetsplats där samtliga medarbetare bemöter varandra med respekt vilket främjar hälsa, arbetsglädje, motivation och möjlighet till utveckling i arbetet. 

 • Hos Inrego är det allas ansvar att förebygga och förhindra trakasserier, diskriminering och kränkningar på arbetsplatsen och vi behandlar alla med respekt och lika värde 

 • Att arbeta för Inrego ska vara roligt, meningsfullt, tryggt, och utvecklande   

 • Vår verksamhet ska i alla lägen präglas av en hög grad av integritet och etik. 

 • Vi accepterar inte att mutor av något slag erbjuds, begärs eller tas emot, oavsett form, metod eller syfte. 

Socialt ansvarstagande 

 • Vi ska påverka världen runt omkring oss så positivt som möjligt. 

 • Vi vill göra det möjligt för alla att få tillgång till IT-utrustning.  

 • Vi ska verka för att mänskliga rättigheter respekteras i hela leverans-och värdekedjan genom att systematiskt arbeta för att leverantörer fullgör avtal och leveranser i enlighet med villkor som följer internationella konventioner, lagar och överenskommelser avseende barnarbete, mänskliga rättigheter, arbetares rättigheter, miljöskydd, anti-korruption, tvångsarbete, diskriminering samt föreningsfrihet och organisationsrätt. 

I alla avseenden skall Inrego uppfylla kraven i tillämpliga lagar och förordningar i de länder vi bedriver verksamhet. Vid tiden för upprättande av denna policy är detta Sverige och Finland.

Visselblåsning

Det är viktigt att risker och andra missförhållanden i vår verksamhet upptäcks och åtgärdas snarast. Du har en viktig roll genom att rapportera missförhållanden. 

Gör din anmälan här.

Du kan välja att rapportera dina misstankar öppet eller anonymt. Vi ser gärna att du rapporterar öppet genom att ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Alla rapporter och meddelanden behandlas strikt konfidentiellt, och utredningen hanteras med största varsamhet och beaktande av din integritet. 

Du riskerar inte att drabbas av negativ särbehandling eller repressalier på grund av att du rapporterar. 

Med visselblåsning avses här att någon medarbetare rapporterar information om missförhållanden inom vår verksamhet där det finns ett allmänintresse av att det kommer fram. Visselblåsningen kan också avse missförhållanden i annan verksamhet som medarbetaren genom sitt arbete hos oss fått kännedom om exempelvis allvarliga missförhållanden hos en kund eller en leverantör och där det finns ett allmänintresse att det synliggörs. 

Visselblåsning – riktlinjer Inrego AB

Whistleblower Guideline Inrego AB