Inrego
Stocklists

Regeringskansliet besöker Inrego: Utreder ekonomiska styrmedel för cirkulär ekonomi

Nyheter 10 oktober 2023 5 min läsning

Nyligen besökte representanter för Regeringskansliet Inregos facilitet i Täby. Under en rundvandring och ett efterföljande möte diskuterades ekonomiska styrmedel som skulle kunna främja omställningen till en cirkulär ekonomi för företag inom återanvändningsbranschen.

På Regeringskansliets hemsida klarläggs att pådrivningen av den gröna industriella revolutionen är en av regeringens högst prioriterade frågor. Sedan ett år tillbaka har därför en kommitté fått i uppgift att utreda inom vilka områden och på vilka sätt ekonomiska styrmedel kan användas för att främja omställningen till en cirkulär ekonomi. Utredningen ska inrikta sig på områden med en betydande miljö- eller klimatpåverkan, och fokusera på att undersöka vilka ekonomiska styrmedel som på det mest effektiva sättet kan främja en sådan omställning.

Som en del av utredningen besökte representanter från Regeringskansliet Inrego. Syftet med besöket var att få en inblick i hur en cirkulär ekonomi fungerar i praktiken, och möta näringslivet för att mer direkt kunna diskutera utmaningar som företag inom återanvändningsbranschen står inför idag. Under rundvandringen fick gruppen se produktionen där 360 000 IT-produkter återanvänds årligen och över 70 tekniker arbetar för att radera, uppgradera och förbereda produkterna för en andrahandsförsäljning. Vi på Inrego lyfte fram politiska styrmedel som må ha haft ett gott syfte, men som riktats fel, och därför skapat enorma utmaningar för återanvändningsbranschen över tid. Vidare delade vi med oss av de möjligheter vi ser att politiken skulle kunna skapa för cirkulära verksamheter framöver.

Under besöket passade vi på Inrego dessutom på att ställa några frågor till representanterna:

Vad tyckte ni var mest intressant med dagens besök?

Vi tyckte det var intressant att se storskaligheten på verksamheten. Det var också mycket positivt att se en så genomtänkt affärsmodell!  

Tar ni med er någon ny insikt från rundvandringen och diskussionerna?

Kanske inte ny insikt, men väl värd att uppmärksamma för vår utredning; att tänka på konsekvenser för alla olika aktörer på marknaden, inte minst återbruk och återvinning.

Vilken potential ser ni med en övergång till en mer cirkulär ekonomi?

Vi ser en stor potential, och idag känns det som att frågan mer handlar om hur vi kan öka på takten att få till en sådan omställning. Många frågor har redan utretts av olika aktörer, en stor del handlar om att identifiera de förslag som effektivast kan bidra till en övergång till en cirkulär ekonomi.  

Vilka politiska hinder anser ni att vi behöver undanröja för att främja cirkulära affärsmodeller?

Den cirkulära ekonomin innebär en omställning på alla olika nivåer i samhället, från politiska beslut till varje enskild individ. Det gör också att det behövs en rad olika typer av åtgärder och styrmedel som kan samverka och på så sätt driva på en förändring. Vi kommer kunna peka på sådana brister och behov, men utredningen är fokuserad på att lämna förslag på områden där ekonomiska styrmedel kan spela en roll.   

I ert kommittédirektiv står ”Att driva på den gröna industriella revolutionen är en av regeringens högst prioriterade frågor”: Vad ser ni att den här utredningen kan bidra med för att öka takten i omställningen till en cirkulär ekonomi?

Det vi hoppas kunna bidra med är att påvisa inom vilka sektorer och områden de stora klimat- och miljövinsterna finns, och vad det finns för möjligheter och verktyg för att inom de områdena driva på mot en omställning.

Vad ser ni som det viktigaste politiken kan göra för att stärka aktörer inom återanvändningsbranschen?

Oavsett om det handlar om återanvändning av begagnade produkter och komponenter, eller återvinning av avfall så handlar det om att styra mot ett mer resurseffektivt samhälle. Här finns stora möjligheter för politiken att styra mot att gynna de företag som driver på omställningen mot en cirkulär ekonomi, det kan vara tex genom ekonomiska styrmedel men det kan också vara genom att identifiera och åtgärda hinder.   

Vi på Inrego vill tacka Lina Jonsson, departementssekreterare, Tobias Persson, utredningssekreterare och Helen Lindqvist, kommittésekreterare, för ert engagemang för den cirkulära ekonomin och er tid under besöket hos oss på Inrego.