Inrego
Stocklists

Tre råd för en transparent och ansvarsfull hantering

Nyheter 29 mars 2023 5 min läsning

Inrego vill ställa om världens IT-konsumtion till att bli mer hållbar. Att ta ansvar för produkterna även efter vår försäljning är viktigt för vår trovärdighet. Henrik Långmark, kvalitets- och miljöansvarig på Inrego, har fördjupat Inregos arbete kring dessa frågor och ger nu tre handfasta råd till företag för en transparent och ansvarsfull hantering.

Vad betyder ansvarsfull produkthantering för Inrego?
Läs mer här

På en global marknad är det viktigt att ha koll på lagar och andra krav. Förutsättningarna för en ansvarsfull hantering, exempelvis miljölagstiftning, är inte en självklarhet i alla länder och dessutom inte säkert att lagstiftningen upprätthålls även om den existerar. Alla länder har rätt att ha tillgång till IT-utrustning till rimliga priser, men då gäller det att föra aktiv dialog med kunder i länder som rankar högt på exempelvis korruptionsindex. 

Landskapet för compliance inom ansvarsfull hantering kan med andra ord vara komplext att navigera i. Nedan följer tre handfasta råd om hur du och ditt företag kan agera för att skapa trovärdighet genom hela kedjan.

1. Ha en systematisk process för kontroll av produkter hela vägen

Inför varje nytt samarbete med kunder behövs en helhetsbild av det aktuella landets nuvarande status och utmaningar för att kunna upprätthålla en ansvarsfull hantering. Hur gör man det? Jo. Vi på Inrego har kartlagt alla länder vi bedriver affärer med i en landriskanalys. Vår landriskanalys ger en indikation för landets status vad gäller:

-        Yttrandefrihet

-        Politisk stabilitet

-        Statlig effektivitet

-        Efterlevnad av rättsstatsprinciper

-        Korruption

-        Sanktioner

-        Miljölagstiftning

Sammantaget kan vi med hjälp av analysen göra en bedömning över vilka åtgärder vi behöver göra när vi inleder ett samarbete med aktörer i ett nytt land. Inför varje affär låter vi kunden dessutom skriva under ett avtal, så kallad Letter of Compliance.

Letter of Compliance syftar till att säkerställa att de produkter som Inrego säljer till kunden ska kunna spåras till nästa försäljningsled, samt att kunden åtar sig att hantera de enheter som i ett senare skede blir till elavfall enligt lokal miljölagstiftning. Åtgärden för ett land som sticker ut i riskanalysen är oftast en fördjupad uppföljningsprocess av Letter of Compliance som sker genom revision, antigen över telefon och e-mail, eller besök på plats.

2. Ha en aktiv dialog med leverantörer och följ upp över tid

När Letter of Compliance är påskrivet följer en aktiv dialog med kunden baserat på landriskanalysen. Det är inte självklart att de åtaganden som fastställs i Letter of Compliance efterlevs på det sätt som det är tänkt, varför det är viktigt att de följs upp.

För att underlätta för våra säljare som har daglig kontakt med kunderna har vi upprättat en lathund med diskussionspunkter för varje uppföljning. Underlaget ska skapa en tydlighet i dialog med kunden och bland annat ge en bakgrund om varför ansvarsfull hantering är viktig för oss, vilka krav vi har på oss, samt vad för dokumentation vi är ute efter från kunden.

Det är viktigt att vårt Letter of Compliance är ett levande dokument och att efterlevnaden av våra krav är en gedigen process som ger värde för både oss och våra intressenter.

3. Utvärdera och förbättra kundsamarbeten genom att ställa krav

Vi på Inrego ser vår process för en ansvarsfull hantering som en möjlighet att driva på en positiv förändring lokalt. Här bär vi många gånger en utbildande roll gentemot våra kunder genom att förklara vikten av lagefterlevnad och miljömässig hantering av elektronik. Vi ser också till att vara lyhörda och lära oss av både utmaningar och lösningar som finns på plats i landet vi säljer till.

Förändringar inom lagstiftning kan ske snabbt, och samma sak gäller de kundkrav som ställs på oss från våra partners. Kraven omsätter vi internt och kanaliserar ut dem till viss del gentemot våra kunder, varför det är viktigt att ha en stabil omvärldsbevakning och samtidigt vara tydlig och transparent gentemot alla intressenter i kedjan.

Att arbeta med compliance och ansvarsfull hantering är komplext och tar tid, men det skapar en stabilitet, trovärdighet och driver på vårt hållbarhetsarbete. Ju noggrannare vi är i processen, desto mer kan vi bidra till vår vision att ställa om IT-konsumtionen till att bli mer hållbar.

Vill du veta mer om hur vi på Inrego arbetar för att skapa en ansvarsfull hantering? Läs mer om vår hantering här, eller hör av dig så berättar vi mer.

Henrik Långmark

Kvalitets- och miljöansvarig på Inrego

Henrik Långmark

Kvalitets- och miljöansvarig

henrik.langmark@inrego.se